Lịch sử

Thành tích và các giải thưởng

15/03/2018 09:40:00 AM | Đăng bởi: 1132 lượt xem.
Trong những năm qua, các thế hệ CBCNV May 10 luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. May 10 đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội tặng thưởng: đơnvị 02 lần Anh hùng, 03 cá nhân và 01 tập thể tổ anh hùng; 56 Huân chương các loại; 292 bằng khen, cờ các loại...